טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

הגרלה לפרסומת מסחרית, הינה אמצעי שיווקי טוב ויעיל למשוך לקוחות לעסק. יחד עם זאת, עריכת הגרלות והימורים ככלל, הינם מעשים אסורים, על פי החוק, המהווים עבירה פלילית לפי חוק העונשין.

על פי סעיף 224 לחוק העונשין, "הגרלה" מוגדרת כך:"כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת. "הימור" מוגדר כך:"כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט".

למרות האיסור הגורף על עריכת הגרלות ועל הימורים, התיר המחוקק לעסקים מסחריים לערוך פעמיים בשנה, הגרלה להגדת המכירות של העסק בתנאים שנקבעו ב"היתר" שניתן על ידי משרד האוצר ומהווה חריג חוקי לאיסור על הגרלות בחוק העונשין.

בחודש ינואר 2010 פורסם היתר כללי חדש לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית. ההיתר מפורט ביותר, ועל מבקש ההגרלה לערוך אותה במדויק בהתאם להוראות הקבועות בו.

בין ההוראות המפורטות בהיתר הכללי ניתן למצוא את ההוראות הבאות:

 • לכל עסק מסחרי מותר לערוך הגרלה לפרסומת מסחרית פעמיים בשנה בלבד. יש להמתין  120 ימים מיום סיום הגרלה לתחילת מבצע הגרלה שני.
 • הגרלה יש לעשות בפיקוח של עורך דין או רואה חשבון בלבד, המוסמכים לשמש כמפקחים.
 • המפקח הוא האחראי, בין היתר, על אישור תקנון המבצע, על התוכן המודעות המתפרסמות  בעיתונות או בעסק ועליו לאשרן בטרם יפורסמו, על פרסום התקנון ומסירתו לכל דורש, על ביצוע ההגרלה עצמה וכן על חלוקת הפרסים.
 • על ההגרלה לעמוד במועדים הקשיחים והברורים, הקבועים בהיתר הכללי של האוצר.
 • על המפקח להודיע לרכז ההגרלות במשרד האוצר (להלן:"הרכז") על הסכמתו לשמש כמפקח לפחות 14 ימים לפני תחילת מבצע ההגרלות, בנוסח המופיע בנספח להיתר הכללי
 • על העסק העורך את המבצע לערוך תקנון מפורט וברור למבצע ההגרלות, אשר יכלול, בין היתר, את שם העסק עורך ההגרלה, את שםמבצע ההגרלות אופן עריכת ההגרלה, מי זכאי להשתתף בהגרלה (כל מי שרכש מוצרים בסכום מסויים ומעלה בחנויות העסקעורך ההגרלה) , איך תבוצע ההשתתפות (למשל באמצעות תלוש קופה שיינתן ללקוח לאחר שרכש ממוצרי העסק בסכום מסויים ומעלה ועליו להכניסו יחד עם חשבונית המס לתיבת הגרלות) מועד ומקום עריכת ההגרלות (למשל משרדי העסק),הפרסים שיוגרלו ופרטים נוספים הקבועים בהיתר.
 • יש לפרסם את תקנון המבצע באחת או יותר מהדרכים המפורטות בהיתר הכללי. יש אפשרות לפרסם בעיתונות היומית, במקום העסק, ברדיו ובדרכים אחרות. חשוב להדגיש, כי לא ניתן לפרסם רק באינטרנט, אלא אם כן כל המבצע נערך רק באינטרנט. כלומר, מבצע שנערך בחנויות יש לפרסם בדרך שאינה בדרך נוספת על הפרסום באינטרנט.
 • אם חולקו תלושים להגרלה – יש לערוך אותה 14 ימים לפחות לאחר המועד האחרון בו חולקו תלושי ההשתתפות במבצע.
 • אסור לדרוש תשלום בכסף או בשווה כסף בעבור הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית
 • יש לחלק לפחות 80% מהפרסים שפורטו בתקנון המבצע יחולקו למשתתפים
 • יש לפרסם את תוצאות ההגרלה בעיתונים יומיים או בדרכים אחרות, הקבועות בהיתר הכללי
 • 60 ימים מתום המבצע, על המפקח לשלוח דו"ח על סיום המבצע, למפקח במשרד האוצר.

יובהר, כי על פי ההיתר הכללי, אסור באופן מפורש לדרוש כסף עבור הזכות להשתתף בהגרלה לפרסומת מסחרית. סעיף זה חשוב מכיוון שבעבר, נעשו (גם אז בניגוד לחוק) הגרלות ספציפיות לזכייה למשל בדירה או בוילה, כאשר עורך ההגרלה מכר תמורת סכומים קטנים לרוכשי הכרטיסים את הזכות להשתתף בהגרלת המוצר הגדול – היינו הדירה או הוילה. הגרלה מסוג זה- אינה הגרלה מסחרית כמשמעותה בחוק העונשין ו/או בהיתר הכללי ולמעשה מי שעורך אותה עובר על סעיפים, 224 ו-227 לחוק העונשין, הקובע, כי מי ש"מציע מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור…דינו מאסר שנה אחת…."
לפיכך, חשוב ביותר, כאשר מבקשים לערוך הגרלה מסחרית, לפעול במדויק בהתאם להוראות ההיתר, כדי לא להסתבך לחינם.

כיום ניתן לפעול לעריכה ופיקוח על הגרלות רק דרך המערכת הממוחשבת של משרד האוצר שהושקה לפני כשנה באמצעות כרטיס חכם בלבד.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
* המידע הכלול במאמר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפט פרטני. כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.