טלפון:
03-6919101
משרד עורכי דין ונוטריון

בשנת 2017 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ”ב 1962 (להלן: “החוק”)  באופן שנוצר מכשיר משפטי חדש הקרוי “ייפוי כוח מתמשך”.  המכשיר המשפטי החדש, נועד, להחליף הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, המוגשת, כאשר אדם הופך להיות חסר כושר משפטי. בקשה למינוי אפוטרופוס, מוגשת בד”כ על ידי קרובי משפחתו של אדם כאשר הוא אינו יכול לטפל עוד בענייניו. בדרך כלל לאדם עצמו אין כל השפעה על ההליך.

 

המכשיר המשפטי החדש נועד לאפשר לכל אדם, בגיר וכשיר משפטית, למנות את מי שהוא רוצה שיפעל בשמו ועבורו בעתיד, כאשר יזדקן ויאבד את כשירותו או כאשר ידרדר מצבו הרפואי כממונה מטעמו שיפעל עבורו כאפוטרופוס. אמנם החוק אינו מגדיר את מיופה הכוח כאפוטרופוס ואולם למעשה הממנה מעניק למיופה הכוח סמכויות לפעול בשמו ועבורו בתחומים שונים בהם בוחר הממנה. ייפוי הכוח המתמשך מוכן, כאשר האדם עדיין במלוא כושרו המשפטי, האדם מפרט בו מי הוא רוצה שיהיה מיופה הכוח שלו, מה יהיו סמכויותיו, האם יהיה מיופה כוח יחיד או שיהיו שניים, ניתן לתת הוראות מקדימות למיופה הכוח ועוד נושאים רלוונטים שנקבעו במפורש בחוק. על מנת לתת תוקף לייפוי הכוח המתמשך, יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים  ולקבל אישור על כך שהמסמך הופקד. אחת ל-3 שנים ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה הודעה על  ייפוי הכוח המתמשך ויזכיר לו שהוא יכול לשנותו או לבטלו. ככל והממנה לא יבטל ולא ישנה את ייפוי הכוח, יישאר זה בתוקפו עד לכניסתו לתוקף. הממנה יכול בכל עת, לפני שיפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף, לבטלו והוא יכול גם לקבוע תנאים לביטולו שירשמו בייפוי הכוח המתמשך עצמו.

לבית המשפט יש סמכות פיקוח על  ביצוע יפוי הכוח המתמשך על ידי מיופה הכוח.

 

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

יחיד שמלאו לו 18 שנים, לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כמשמעותו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין, הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין למעט אם הוא קרוב משפחה של הממנה וכמו כן הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך לפי סעיפים 32יד או 32 טו לחוק.

ניתן למנות גם מיופה כוח לענייני רכוש בלבד ובמקרה כזה, בעת החתימה על יפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים במיופה הכוח 2 תנאים מצטברים: 1.  הוא לא הוכרז פושט רגל ולא ניתן לו הפטר. 2.  הוא אינו לקוח מוגבל חמור, כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שקים ללא כיסוי

 

מהן סמכויותיו של מיופה הכוח

מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממנה, כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי הדין יש לבצע באופן אישי וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח , הכל בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ובהוראות בית המשפט.

יש פעולות שאסור לחלוטין למיופה הכוח לעשות בשם ועבור הממנה:

לבצע המרת דת.

קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותה הורה או אפוטרופוס

מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ.

השתתפות בבחירות.

כל פעולה או הבעת רצון שמטופל מיופה כוחו או פאוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע לפי חוק החולה הנוטה למות

עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה.

יש פעולות שאסור למיופה הכוח לבצע, אלא אם הממנה הסמיך אותו  במפורש לעשותן ואולם גם אז, רק עד גובה הסכום שנקבע בחוק והעומד כיום על 100,000 ₪

בין אלו, מתן תרומות,  מתן מתנות, מתן הלוואות, פעולה משפטית אחת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו בסכומים שנקבעו בחוק, ביצוע פעולות במוצר פנסיוני והגבלות נוספות.

 

יש פעולות שאסור למיופה הכוח לבצע, אלא אם כן קיבל את אישורו של בית המשפט, מראש:

בין אלו, העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר או של דירה.

עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים.

המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין או השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.

הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.

 ופעולות נוספות  המפורטות בחוק.

 

חתימת יפוי הכוח המתמשך:

 

ייפוי כוח מתמשך, יחתם בידי הממנה בפני עורך דין, שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח .

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יביא לידיעת הממנה ויסביר לו בלשון פשוטה המובנת לו, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך, את החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך לרבות אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות, למינוי אפוטרופוס,עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך ובכלל זה הוראות לכניסתו לתוקף הנחיות מקדימות הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין היידוע.

 

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח

הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח במועדים ובאופן שקבע הממנה. זולת אם קבע הממנה במפורש אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי. אדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה. הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מיפוי הכוח.

 

הפקדת יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי, ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו נחתם. הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

האפוטרופוס הכללי יאשר על גבי העותק של ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו כי ייפוי הכוח הופקד כדין. אישור כאמור יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה.

 

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו, במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף כולו או חלקו וכי קוימו חובות היידוע. הייתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח תוקף, תצורף חוות הדעת.

קיבל האפוטרופוס הכללי הצהרה כאמור לעיל, ימסור למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף וישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

 

תקופת תוקפו של יפוי כוח מתמשך.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח לרבות המועד לפקיעתו.

אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח המתמשך וכל עוד לא נכנס לתקוף ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך כדי לוודא שהממונה מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ועל זכותו לבטלו או לשנותו. לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או לשנותו – ימשיך לעמוד בתוקפו.

 

פקיעת תוקפו של יפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלו: תנאי שהממנה קבע, שבהתקיימו, יפקע תוקפו של ייפוי הכוח, פטירת הממנה או מיופה הכוח, חדלו להתקיים במיופה הכוח תנאים מסוימים, מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל, מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי אינו מעוניין לשמש מיופה כוח (או לקרוב משפחה אם הממנה אינו בעל כשירות באותה עת) מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח, אלא אם כן צוין אחרת, מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משל בית משותף, מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע. מיופה כוח כאמור יפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח ויודיע על כך לממנה.

 

סמכות בית המשפט:

בית המשפט רשאי לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה הכוח או להתערב בעניינים או לבטל יפוי כוח  וכיו”ב.

עורכת דין בודנהיימר מוסמכת על ידי משרד המשפטים מ-25.1.2018 לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק.

 ————————————————————————-

האמור לעיל אינו יעוץ משפטי ואינו במקום יעוץ משפטי אלא  הינו בבחינת מידע כללי בלבד. לקבלת יעוץ משפטי מדויק על בסיס העובדות הרלוונטיות למקרה כזה או אחר, יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי פרטני.  כל המסתמך על האמור לעיל מבלי לקבל יעוץ משפטי פרטני עושה זאת על אחריותו בלבד.